Overcoming Fear During Tonglen Practice: Vajra Protection

Overcoming fear is an important thing to understand so that we are not overwhelmed by obstacles. Phakchok Rinpoche responded to a student during his teaching in Gomde Denmark who expressed feelings of fear, particularly when practicing tonglen, or taking and giving practice.  And the fear can come on very strongly, like a physical tightness in the chest. This fear comes often when we begin to seriously practice tonglen–because we’re getting at our egos!

Here, Rinpoche explains a very simple visualization that helps us to deal with fear.  Vajrayana contains many methods and this is one aspect that we may all use to feel more protected and not alone. We know that the Tibetan Buddhist tradition speaks of protection, using protection cords, and medallions as well.  But in this case, we visualize, or imagine a protective ground, circle, and tent.

In this link, you can find very detailed drawings and descriptions of a protective vajra tent, or dome.

Rinpoche comments that when we feel fear and that we need to be protected, we need to add a practice of vajra protection.Overcoming Fear

Begin by visualizing a single vajra. So from one vajra, millions of vajras magically appear.  When you
sit down, also imagine that the ground around you is covered in single vajras. Imagine these vajra filling up every single space. Then, think that these vajras also form an impenetrable wall as well as a dome-shaped vajra top. All around you appear half vajras, standing up, covering this space–forming a solid wall.

Overcoming Fear of Obstacles

Vajras are very strong;  this Sanskrit term contains two meanings: indestructible, and also a powerful thunderbolt.   Therefore, we think that because we erect this vajra fence, not even a  single particle of air can go in or out. Now obstacles are not going to be a problem.  If you do this vajra protection every day, you sill slowly develop confidence that nothing external can hurt you. It is a very good practice.

Overcoming Fear Practice: Combining with Tonglen

You can adapt your tonglen practice to include the vajra protection. First, when you practice tonglen, don’t look down – look up into space. Then repeat,

Wherever space pervades, my eyes pervade. Wherever my eyes pervade, my compassion pervades.

Wherever my compassion pervades, I send my freedom from suffering.

Then rest,  (as Rinpoche demonstrates in the video above), mingling space with compassion. When we practice tonglen, we first need to pervade all of space with compassion.  Chokgyur Lingpa teaches this in the 9 Yanas instruction; we begin by visualizing light. And this light grows stronger and bigger; this light pervades all of space. To make it very simple, we  look with your physical eyes into space and then think, “Wherever space pervades, my eyes pervade.”

Don’t hold on to appearances but don’t push them away. Just repeat, “Wherever space pervades, my eyes pervade. Wherever my eyes pervade, my compassion pervades. I wish all beings to be free.”

Then, the moment your compassion pervades all of space,   at that time you practice tonglen from within the vajra protection dome. In that way, the vajra tent protects you from your fear.

Compassion as Ultimate Protection

Because we practice tonglen, we are healed deep down.  And then, once we feel more secure, and don’t need the external protection, we no longer need to visualize the vajra protection – its job of protecting is done. Then our compassion can grow and that itself is the real protection. Now we don’t need to protect ourselves and instead we now you become a protector. A bodhisattva is a protector – a protector of beings. But as ordinary sentient beings, we have not yet become protectors. We need to protect ourselves first, even though we aspire to protect beings.

Guru Rinpoche Taught Protection Visualization

Guru Rinpoche explained three to four different levels of vajra visualization like this in his teachings. So, we can understand that he thinks that protection is very important.  Many practice manuals include the visualization of vajra protection circles, so we make use of this technique frequently. Developing familiarity and confidence in the practice will bring great benefit.

Translations

VIETNAMESE


VIETNAMESE

Vượt qua nỗi sợ hãi với Thực hành Kim Cương Thừa

Bạn hãy dành vài phút trước khi bắt đầu phần thực hành này để lắng đọng lại bản thân. Hãy ngồi thẳng, nhưng vẫn thoải mái một cách tự nhiên. Trước khi nghe và/hoặc đọc phần giáo huấn này, bạn hãy phát nguyện rằng: “Tôi rất may mắn để có được cơ hội lắng nghe Giáo pháp quý báu này. Tôi làm việc này vì lợi lạc dành cho hết thảy chúng sinh hữu tình, để giải thoát họ ra khỏi những khổ đau và giúp họ đạt được sự giác ngộ toàn hảo.”

Vượt qua sự sợ hãi trong lúc thực hành thiền Tonglen: Kim Cương Bảo Hộ (sự bảo vệ Kim Cương)

Vượt qua nỗi sợ hãi là một vấn đề quan trọng cần được thấu hiểu, mà từ đó chúng ta không cảm thấy bị quá sức bởi các chướng ngại. Trong quá trình giảng dạy tại Gomde Đan Mạch, Phakchok Rinpoche đã trả lời cho một học viên, người đã nói về cảm giác sợ hãi, đặc biệt là khi thực hành thiền Tonglen, hay còn gọi là thực hành Cho và Nhận. Nỗi sợ hãi này xuất hiện một cách rất mạnh mẽ, như sự tắc nghẽn vật lý ở vùng ngực. Nỗi sợ hãi này thường xuất hiện
khi chúng ta bắt đầu thực hành một cách nghiêm túc pháp thiền Tonglen – bởi vì chúng ta đang
chạm đến bản ngã (cái tôi) của mình.

Ở đây, Rinpoche đã giảng dạy về một cách quán tưởng rất đơn giản để giúp chúng ta đối trị
với nỗi sợ hãi. Kim Cương Thừa bao gồm nhiều phương pháp thực hành và đây là một khía
cạnh mà chúng ta có thể sử dụng để đạt được cảm giác được bảo vệ và không đơn độc. Chúng
ta biết rằng Phật giáo Tây Tạng truyền thống nói về sự bảo vệ, và cũng sử dụng các sợi dây
hoặc mề đay bảo hộ. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta quán tưởng, hoặc nghĩ về một
vùng đất, vòng tròn và chiếc lều bảo hộ.

Trong liên kết này, bạn có thể tìm thấy các hình vẽ và mô tả rất chi tiết về chiếc lều (hay mái
vòm) Kim Cương.

Rinpoche nhận xét rằng khi chúng ta cảm thấy sợ hãi và chúng ta cảm thấy cần được bảo vệ,
chúng ta cần thêm vào một thực hành về Kim Cương Bảo Hộ.

Hãy bắt đầu từ việc quán tường một chày Kim Cương đơn. Và, từ một chày Kim Cương, ngàn
vạn chày Kim Cương hóa hiện. Khi bạn ngồi xuống, hãy tưởng tượng rằng vùng đất xung
quanh được bao quanh bởi các chày Kim Cương đơn. Hãy quán tưởng rằng các chày Kim
Cương này tràn đầy không gian xung quanh bạn. Và sau đó, quán tưởng rằng các chày Kim
Cương này hợp thành một bức tường không thể bị xuyên thủng cùng với phần bên trên hình
mái vòm cũng được tạo thành từ các chày Kim Cương. Xung quanh bạn hóa hiện các nửa của
chày Kim Cương, trong tư thế thẳng đứng, tràn đây không giàn này – và tạo thành một bức
tường vững chắc.

Vượt qua sự sợ hãi về các Chướng ngại

Chày Kim Cương rất mạnh mẽ. Từ tiếng Tạng này có 2 ý nghĩa: “không thể bị phá hủy”, và
cũng còn có nghĩa là một “luồng sấm sét mạnh mẽ”. Vì vậy, chúng ta nghĩ rằng bởi vì chúng
ta đã thiết lập hàng rào chày Kim Cương này, thậm chí không một phân tử không khí nào có
thể đi vào hoặc đi ra được. Và giờ đây, các chướng ngại không còn là vấn đề của chúng ta.
Nếu bạn thực hành pháp tu Kim Cương Bảo Hộ này mỗi ngày, bạn sẽ dần xây dựng được sự
tự tin rằng không một pháp bên ngoài nào có thể làm tổn thương mình. Đây thực sự là một
thực hành rất tốt.

Luyện tập vượt qua sự sợ hãi: Kết hợp với pháp tu thiền
Tonglen

Bạn có thể kết hợp phần thực hành thiền Tonglen của mình với pháp tu Kim Cương Bảo Hộ.
Đầu tiên, khi bạn thực hành thiền Tonglen, đừng nhìn xuống – hãy nhìn lên không gian. Và sau
đó hãy lặp đi lặp lại rằng,

“Bất cứ nơi nào không gian đạt đến, đôi mắt của tôi cũng đạt đến nơi đó. Bất cứ nơi nào đôi
mắt của tôi đạt đến, lòng từ bi của tôi cũng đạt đến nơi đó. Bất cứ nơi nào lòng từ bi của tôi
đạt đến, tôi đưa đến đó sự giải thoát của tôi khỏi những khổ đau.”

Và sau đó hãy nghỉ ngơi, (như Ringpoche đã thị phạm trong đoạn video ở trên), hòa tan lòng
từ bi vào không gian. Khi chúng ta thực hành thiền Tonglen, trước hết, chúng ta cần làm tràn
đầy không gian với lòng từ bi. Đức Chokgyur Longpa đã dạy trong Cửu Thừa (9 Thừa Phật
giáo), rằng chúng ta bắt đầu bằng việc quán tưởng về ánh sáng. Khi ánh sáng này trở nên
mạnh hơn và to lớn hơn, ánh sáng này tràn đầy khắp các không gian. Để thực hành một cách
rất đơn giản, chúng ta hãy nhìn vào không gian bằng đôi mắt vật lý của mình và suy nghĩ rằng
“Bất cứ nơi nào không gian đạt đến, đôi mắt của tôi cũng đạt đến.”

Đừng bám chấp vào các hình tướng, nhưng cũng đừng xa lìa chúng. Hãy cứ lặp đi lặp lại rằng
“Bất cứ nơi nào không gian đạt đến, đôi mắt của tôi cũng đạt đến nơi đó. Bất cứ nơi nào đôi
mắt của tôi đạt đến, lòng từ bi của tôi cũng đạt đến nơi đó. Tôi nguyện rằng hết thảy chúng
sinh hữu tình sẽ đạt được giải thoát.”

Lòng từ bi là sự Bảo Hộ Tối Thượng

Bởi vì chúng ta thực hành thiền Tonglen, chúng ta sẽ được chữa lành từ sâu bên trong mình.
Và sau đó, khi chúng ta cảm thấy an toàn hơn, và không cần đến những sự bảo vệ bên ngoài,
chúng ta sẽ không còn cần đến việc quán tưởng Kim Cương Bảo Hộ – khi mà nhiệm vụ của nó
đã hoàn thành. Rồi lòng từ bi của chúng ta sẽ được phát triển, và chính nó sẽ là sự bảo hộ thực
sự. Bấy giờ, chúng ta sẽ không cần bảo vệ bản thân mà thay vào đó, chúng ta sẽ trở thành
người bảo hộ. Một Bồ Tát là một vị Bảo Hộ – người bảo hộ chúng sinh. Nhưng là một chúng
sinh hữu tình phàm trần, chúng ta chưa trở thành người bảo hộ. Chúng ta cần phải bảo vệ bản
thân mình ttrước, mặc dù chúng ta phát nguyện rằng mình sẽ bảo vệ hết thảy chúng sinh.

Guru Rinpoche dạy về quán tưởng bảo hộ

Guru Rinpoche đã dạy về 3 đến 4 cấp độ khác nhau về việc quá tưởng chày Kim Cương trong
các giảng dạy của mình. Vì vậy, chúng ta có thể hiểu rằng Ngài cho rằng việc bảo hộ là rất
quan trọng. Có rất nhiều các văn bản thực hành nói về việc quán tưởng các vòng bảo hộ Kim
Cương, vì vậy chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật này thường xuyên. Phát triển sự thành thục
và tự tin trong các thực hành sẽ đem lại lợi ích to lớn.